Masz pytania? Napisz do nas... Wyślij

Regulamin

Regulamin sklepu www.zoopasja.eu 


1 DANE REJESTRACYJNE
Właścicielem sklepu internetowego www.zoopasja.eu jest firma JUST-NOW , zarejestrowana pod adresem:
44-103 Gliwice, ul. Odrowążów 95F, NIP: 6452523596, REGON: 367930430

Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@zoopasja.eu oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 883759892 w godz. 9-17 w dni robocze, oraz od 9-16 w soboty. 
Adres do korespondencji: Sklep stacjonarny 42-289 Woźniki ul.Koziegłowska 69. 


2 DEFINICJE

Sprzedający – ZooPASJA.eu, Sklep internetowy.

Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca – Użytkownik, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

Konsument – Użytkownik, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.

Cookies– niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym:

www.zoopasja.eu Przedmiotem działalności sklepu internetowego, jest sprzedaż ziaren, mieszanek, odżywek, produktów, oraz akcesoriów dla zwierząt.

Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący akceptuje otrzymywanie informacji od ZooPASJA.eu drogą elektroniczną i uznaje ich prawny skutek.4 REJESTRACJA ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA USŁUG O ŚWIADCZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

Imię i nazwisko,

Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

Numer telefonu.

Adres e-mail

Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

Firmę,

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

Numer telefonu.

Adres e-mail

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZooPASJA.eu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ZooPASJA.eu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

ZooPASJA.eu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:


a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b.działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e.użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez ZooPASJA.eu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.


5 FORMY PŁATNOŚCI ORAZ JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Rejestracja przed złożeniem zamówienia nie jest konieczna, ma na celu ułatwienie obserwacji procesu realizacji zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie nie potwierdzone w ciągu 3 dni kalendarzowych, uznając za pierwszy dzień, dzień złożenia zamówienia, będą anulowane co jest równoznaczne z nie zawarciem umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie odbioru przesyłki przez kupującego

Szczegółowy tryb składania zamówień został opisany poniżej i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu:

Jeżeli kupujesz po raz pierwszy – wypełnij formularz rejestracyjny, aby utworzyć swój profil. Adres e-mail i hasło podane w trakcie zakładania profilu przydadzą się do sprawdzenia statusu realizacji zamówienia oraz do przyszłych zakupów, warto jest więc zanotować je w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli jesteś naszym klientem - zaloguj się podając adres e-mail i hasło.

Znajdź produkt, który chcesz zakupić.

Dodaj go do koszyka.

Możesz dodać wiele produktów do koszyka.

W koszyku możesz ustalić liczbę sztuk każdego produktu


PRZEDPŁATA NA KONTO - PRZELEW BANKOWY

Po złożeniu zamówienia zostanie wysłany mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (automat z naszego systemu). Mail zawsze zostaje przesłany na adres e-mail podany w Państwa profilu (podczas złożenia zamówienia) dosłownie w kilka minut od zakończenia procesu składania zamówienia.

Jeżeli w trakcie składania zamówienia zostanie podany błędny mail - to potwierdzenie złożenia zamówienia nie dotrze. Wtedy należy skontaktować się ze sklepem aby skorygować dane osobowe.

Towar wysyłany jest  w terminie ustalonym na płaszczyźnie Kupujący - Sklep internetowy (wyłączając czynniki losowe).

Nasz sklep przyjmuje płatności od klientów na indywidualne subkonta, które są generowane dla każdego zamówienia osobno.

Rachunek naszej firmy prowadzony jest przez Bank ING 


PŁATNOŚC ZA POBRANIEM - PRZY ODBIORZE

Płatność następuje w chwili odbioru towaru od kuriera.

Towar wysyłany jest  w terminie ustalonym na płaszczyźnie Kupujący - Sklep internetowy (wyłączając czynniki losowe). Płatność obejmuje wartość produktu + koszt wysyłki o ile zawarta umowa kupna nie stanowi inaczej np. Dostawa GRATIS, bądź też koszty dodatkowe wynikające z przekierowania przesyłki (po nadaniu towaru) pod inny adres doręczenia.

Po złożeniu zamówienia nastąpi kontakt telefoniczny naszego sklepu z Pani/Pana numerem telefonu jaki został podany w trakcie składania zamówienia. Dlatego bardzo prosimy o sprawdzanie danych kontaktowych. Jeżeli nie będzie możliwości nawiązania komunikacji werbalnej w ciągu 3 dni roboczych w celu potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

Dla zamówień przy kwocie zamówienia przekraczającej 1000zł obowiązuje zadatek w wysokości 10% wartości zamówień.


6 CENY PRODUKTÓW


Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego ZooPASJA.eu

1. Podane ceny zawierają podatek VAT od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. ZooPASJA.eu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

3.Występuje ryzyko zmiany ceny produktu (u dystrybutora) po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu przedpłaty lub płatności za pobraniem przy odbiorze na towar sprowadzany na zamówienie przez Kupującego. W takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, po czym zamówienie zostanie zrealizowane na nowych warunkach cenowych na zasadzie wcześniejszego porozumienia stron. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmianę ceny przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie ceny. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego pieniądze zostaną bezzwłocznie zwrócone na podany numer konta przez Kupującego w osobnym mailu w ciągu 48 godzin w dni robocze tygodnia.


7 REALIZACJA DOSTAWY

Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi dystrybutorów sprzętu oferowanego na tej stronie.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. Do kupującego należy decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

Zamówienia na wartość powyżej kwoty 1000 zł lub wagi powyżej 31kg będą realizowane na odrębnych zasadach ustalanych w drodze konsultacji na płaszczyźnie Kupujący – ZooPASJA.eu

Jeżeli ZooPASJA.eu nie może zrealizować zamówienia (np. z powodu braku w magazynie i niemożliwości uzupełnienia stanów magazynowych, braku dostępności towaru u dystrybutora), niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. Po zawiadomieniu umowa wygasa a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zostały zawarte poniżej, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu:


Wysyłka towaru następuje bezpośrednio z sklepu stacjonarnego ZooPASJA.eu

Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, która dokłada należytej staranności aby produkt dotarł do Kupującego w pełni sprawny w nienaruszonym opakowaniu, zgodnie z zamówieniem złożonym w sklepie.

Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje średnio w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. Gdy zamówiony towar ma status: Dostępny 2-3 dni - dostawa nastąpi nie wcześniej niż po 3 dniach roboczych ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia wynikającego z czynników niezależnych (np. brak towaru u dystrybutora lub producenta, końcówka serii, towar został skradziony lub uszkodzony w trakcie wysyłki), sklep internetowy poinformuje o tym fakcie Kupującego w dniu, w którym otrzyma taką informację na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.

Towar który w opisie produktu ma status na zamówienie, czas realizacji ma prawo się wydłużyć nawet do 60dni, najlepiej kontaktować się w tej sprawie meilowo pytając o czas oczekiwania na dany produkt. Jeśli po złożonym zamówieniu czas realizaji jest za długi, należy napisać meila o rezygnacji z zamówienia i odstąpieniu od umowy. 

Kupujący dołoży wszelkich starań aby być obecnym we wskazanym przez siebie miejscu (adres dostawy towaru) określonym w formularzu dostawy w dniu dostawy zamówionego produktu w sklepie. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo. Jeżeli kurier nie wykona kolejnego skutecznego doręczenia (brak Kupującego pod wskazanym adresem w umówionych wspólnie godzinach pomiędzy Kurierem a Kupującym), nastąpi zwrot przesyłki do Sortowni, skąd Kupujący może sam ją odebrać na własny koszt (Koszty wysyłki nie zostaną zwrócone). W przypadku nie odebrania z sortowni do 3 dni (od ostatniej próby doręczenia) następuje jej zwrot do sklepu oraz anulowanie zamówienia. Kupujący zostanie obciążony Kosztami wysyłki produktu w obydwie strony jeżeli nie wykaże, że nieodebranie towaru nastąpiło bez jego winy.

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

W przypadku jakichkolwiek niejasności wynikających w momencie doręczenia należy natychmiast skontaktować telefonicznie ze sklepem internetowym jeszcze w obecności kuriera 883-759-892

Czynności sprawdzające należy przeprowadzić niezależnie od stanu zewnętrznego opakowania w obecności kuriera.
 


KOSZTY DOSTAWY:


Firma kurierska

-do 30kg.

Przedpłata na konto 15zł 

Pobranie 19zł 

-do 60kg.

Przedpłata na konto 25zł 

Pobranie +4zł 

-do 90kg.

Przedpłata na konto 30zł 

Pobranie gratis

-Wysyłka

-Nie może przekroczyć 30kg

-Płatność może być dokonana przelewem w innym przypadku zostanie doliczone 4zł do kwoty pobrania


UWAGA: Kurier wnosi przesyłki o wadze nie większej niż 30KG i wymiarach maksymalnych boków 140 x 80 x 80 cm ale sumarycznie nie większych nich 220cm.

Jeżeli przesyłka przekroczy wagę 100 kg, to wtedy zostanie wysłana na palecie - koszt z przedziału 100 do 300 kg. 

Jeżeli koszty wysyłki budzą wątpliwość prosimy o kontakt - poszukamy najtańszego i najbezpieczniejszego rozwiązania


8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

wiadomością e-mail, na adres kontakt@zoopasja.eu

w formie pisemnej, na adres 44-103 Gliwice ul. Odrowążów 95F/3

Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.9 PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

2. Wszelkie informacje na temat produktów są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

3. Sklep internetowy ZooPASJA.eu dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego odpowiadała rzeczywistości.


10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZooPASJA.eu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.
 Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych osobowych jest firma JUST-NOW , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
ZooPASJA.eu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
oznaczenia identyfikujące Kupującego,
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
ZooPASJA.eu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących.
ZooPASJA.eu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym p